سیاست بازگشت

اطلاعات در مورد حقوق لغو شما

شما حق دارید این قرارداد را ظرف چهارده روز لغو کنید بدون اینکه دلایل خود را بیان کنید.

برای خرید کالا، دوره لغو 14 روز است که از روزی شروع می شود که شما یا شخص ثالثی که توسط شما نامیده می شود، غیر از حامل، مالکیت کالا را در اختیار داشته باشید. اگر کالاهای سفارش داده شده در حملهای جزئی عرضه شوند، دوره شروع می شود در روز دریافت آخرین کالاها؛ اگر قرارداد تحویل کالاها چند قطعه یا مقادیر جزئی را تعیین می کند، دوره شروع می شود در روزی که آخرین قطعه حمل یا مقدار زیادی دریافت شد؛

برای استفاده از حق لغو شما باید به ما اطلاع دهید (TyresNET GmbH، Amalienstr. 71 80799 مونیخ آلمان، E-Mail: info@tyres.net) در مورد تصمیم خود برای لغو این قرارداد با بیانیه ای روشن (به عنوان مثال از طریق پست یا پست الکترونیک).
کافی است که به اطلاع شما برسانید که زمان تحویل آن زمان را به اطلاع شما برسانید.

پیامدهای لغو

اگر این قرارداد را لغو کنید، ما هرگونه پرداختی را که از طرف شما دریافت کردیم بدون تأخیر و نه بعد از چهارده روز از تاریخ دریافت اعلان لغو شما، از جمله هزینه های تحویل (به استثنای هزینه های اضافی به علت این واقعیت که شما برای نوع تحویل به غیر از تحویل استاندارد انتخاب کرده اید). برای مقاصد بازپرداخت، ما از همان روش پرداختی که در معامله اصلی استفاده کرده اید استفاده می کنیم مگر اینکه خلاف آن موافق باشد؛ در حساب هیچ هزینه اضافی برای این بازپرداخت هزینه نخواهید داشت.

ما کالاها را از شما جمع آوری می کنیم.

ما هزینه بازپرداخت کالاها را تحمل می کنیم.

برای تخریب کالاها، اگر در صورت وجود باشد، فقط باید جبران خسارت را جبران کنید، زیرا این امر به دلیل دستکاری غیرمستقیم آنها، فراتر از بررسی شرایط، ویژگی ها و عملکرد آنها است.

پایان اطلاعات در مورد حقوق لغو

بازگشت به بالا